W dniu 09.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd  Apelacyjny w Warszawie, Wydział V Cywilny o sygn. V ACa 686/21.

Na mocy orzeczenia Sąd drugiej instancji:

-zmienił zaskarżony wyrok przez wstrzymanie zasądzenia kwoty 52.633,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty do momentu zwrotu wypłaconego powodowi kapitału w kwocie 233.177,80 zł;

-oddalił zasądzenie odsetek od dnia 3 czerwca 2020 r. – bowiem w ocenie Sądu bank nie pozostaje w opóźnieniu;

-ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta pomiędzy powodem a Powszechna Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w 2006r. jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

W przedmiotowej sprawie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w dniu 25 czerwca 2021 r. (sygn. XXVIII C 2187/21) zgodnie z którym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 52.633,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty;

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów
procesu.