Dnia 07.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny w sprawie o sygn II C 550/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 163.115,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20.08.2020r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008r.,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Wyrok jest nieprawomocny.