Dnia 22 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 620/21. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

– ustalił, że stosunek prawny pomiędzy powodami a pozwanym wynikający z umowy kredytowej zawartej w 2008 r. nie istnieje;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 105.825,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 października 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.