W dniu 9 lutego 2021 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XVIII C 543/20) na mocy którego:

1.Zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta 61.507,43 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi do dnia zapłaty.

2. Zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 7.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.

3. Nakazał pobrać od mBank S.A. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 1.053,55 złotych tytułem części wynagrodzenia biegłego pokrytej tymczasowo przez Skarb Państwa.

4. Oddalił powództwo w pozostałej części – dotyczącej żądania zasądzenia odsetek. Mianowicie, w pozwie zażądano zasądzenia odsetek od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu. W ocenie Sądu terminem, od którego należało zasądzić odsetki, był termin od dnia następnego po doręczeniu pozwu pozwanemu.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, jednak po ich wyeliminowaniu może być nadal kontynuowana tzw. ofrankowienie umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.