Dnia 28 lutego 2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Na mocy orzeczenia sądu II instancji zmieniono zaskarżony wyrok w pkt II częściowo w ten sposób, że sąd oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 134 373,41 zł od 24.01.2022 r. do dnia zapłaty. Decyzją sądu drugoinstancyjnego zapłata przez pozwanego na rzecz powódki kwoty 134 373,41 zł nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powódkę pozwanemu świadczenia wzajemnego w postaci 170 tys zł – Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. Ponadto sąd oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny dnia 26.07.2021 r. wydał wyrok o sygn. XXVIII C 2637/21 zasądzający na rzecz powódki kwotę 134 373,41 zł wraz z odsetkami. Sąd pozostawił koszty sądowe do wyliczenia przez referendarza Sądowego po uzyskaniu wyroku prawomocnego. Wyrok uwzględnia żądanie z tytułu nieważności.