Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego), a powodami;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 471.103,55zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.