W dniu 18.06.2020r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 635/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny na rzecz naszego Klienta.

Na mocy niniejszego wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 146 595,78zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 06.03.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5400zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej pierwotnie z GE Money Bank S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.