Dnia 1. października do naszej kancelarii wpłynęły dwa wyroki przeciwko mBank S.A. Sądy dwukrotnie uznały umowy za nieważne.

Wyrok o sygn. I C 898/20

Wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny, w którym Sąd:

-ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 roku pomiędzy pozwanym a powodami jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę: 73.978,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 09 września 2020r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę: 6.451 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok o sygn. XXVIII C 2318/21

Wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie  XXVIII Wydział Cywilny, na mocy którego:

-zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę: 104.905,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24.03.2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę: 94.583,66 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07.04.2021 r;

-ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 zł tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyroki nie są prawomocne.