Najbardziej powszechnym narzędziem mającym na celu przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub pozew o zapłatę. Postępowania te znacząco różnią się od siebie, pomimo tego, że oba toczą się przed sądem. Dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie nas reprezentował w czynnościach związanych ze sprawą.

Podobieństwa i różnice

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest objęty postępowaniem pojednawczym – sprawa zostaje rozstrzygnięta zazwyczaj podczas jednego posiedzenia w sądzie. Z kolei wytoczenie powództwa o zapłatę jest tożsame z postępowaniem procesowym, które obejmuje kilka rozpraw w I instancji, przy czym warto zauważyć, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu może złożyć odwołać się od wyroku sądu – złożyć apelację – przez co sprawa trafi do sądu II instancji, a całość postępowania znacząco się wydłuży. Tym samym postępowanie procesowe jest bardziej wymagające i czasochłonne, jednak nie jest to jedyna różnica pomiędzy postępowaniem pojednawczym a procesowym.

Podobieństwa:
bieg terminu przedawnienia roszczeń zostaje przerwany z chwilą wniesienia sprawy do sądu, zarówno w przypadku  wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jak i pozwu o zapłatę,
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej oraz pozew o zapłatę zostaje złożony w sądzie właściwym ze względu na siedzibę przeciwnika lub pozwanego,
zarówno wyrok sądu, jak i ugoda zawarta w wyniku postępowania pojednawczego może być podstawą do egzekucji komorniczej.

Różnice:
– wniosek o zawezwanie do próby ugodowej stanowi tańszą alternatywę dla pozwu  – 40,00 zł w sprawach o wartości sporu do 10 000,00 zł lub 300,00 zł w sprawach o wartości sporu powyżej 10 000,00 zł. Podczas, gdy pozew o zapłatę podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (przy czym w przypadku roszczeń wynikających z czynności bankowych nie więcej niż 1.000,00 zł), wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie nakłada obowiązków na drugą stronę sporu. Może się ona nawet nie stawić na terminie posiedzenia pojednawczego, ponadto nie musi sporządzać żadnej odpowiedzi na piśmie na temat tego, co zostało napisane przez wnioskodawcę. Natomiast pozew o zapłatę powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pozwanego, który między innymi może uznać powództwo częściowo lub w całości, może nie podjąć obrony, czy wnieść o oddalenie powództwa;
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej toczy się zawsze przed Sądem Rejonowym, natomiast pozew o zapłatę przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym w zależności od wartości przedmiotu sporu,
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej może zakończyć się zawarciem ugody,  umorzeniem postępowania pojednawczego, uznaniem przez sąd zawartej ugody za niedopuszczalną lub odrzuceniem wniosku, natomiast pozew o zapłatę może zakończyć się wyrokiem, nakazem zapłaty lub nakazem w postępowaniu upominawczym,
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej dotyczy tylko negocjacji ugodowych, w tym rodzaju postępowania nie występuje postępowanie dowodowe, podczas gdy złożenie pozwu o zapłatę jest jednoznaczne z przeprowadzeniem postępowania dowodowego, opinii biegłych, przesłuchanie świadków, etc.

Niezależnie od wybranego sposobu postępowania dochodzenie roszczeń w sprawach bankowych wymaga czasu oraz specjalistycznej wiedzy. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który ma pełne rozeznanie między innymi na temat obowiązujących przepisów  oraz orzeczeń sądowych wydanych w podobnych postępowaniach. Powierzenie swojej sprawy wykwalifikowanemu prawnikowi znacząco zwiększa szansę na wygraną.