Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w dniu 8 lutego 2023 r. wydał prawomocny wyrok w sprawie frankowej.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził od dnia 11 października 2022 r. do dnia zapłaty;  oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę po 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Łomży dnia 11 października 2022 r., sygn. akt I C 721/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 148.841,25 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 września 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 148.841,26 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 września 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.408,50 zł, w tym kwotę 5.408,50 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.908,50 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 5.408,50 zł tytułem koszów zastępstwa procesowego – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łomży kwotę 2.496,85 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.