Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dn. 28 lipca br. oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz Powodów kwotę po 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie tych kosztów do dnia zapłaty.

Wyrok frankowy – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie sygn. I C 1110/22. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  •  ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki hipotecznej;
  •  zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 96.901,87zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  •  zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 96.901,87zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.908,50zł tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.908,50zł tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.