W dniu 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

1) zasądził od pozwanego kwotę 57.242,39 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.07.2020 r. do dnia zapłaty, i  kwotę 32.479,65 CHF  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty,

2) zasądził od pozwanego kwotę 2.751,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

3) oddalił powództwo w pozostałej części,

4)ustalił, iż umowa kredytu z dnia 5.12.2008 r. zawarta pomiędzy stronami jest nieważna,

5) zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.