W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy o sygn. I ACa 872/21 przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w kwocie 4050 zł.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 30.07.2021 r. o sygn. I C 1190/20 zasądzający na rzecz powódki 154.879,64 zł w związku z nieważnością umowy. Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego.

Zdaniem sądu wysokość kursu w oparciu o który kształtowane było saldo zadłużenia, była ustalana jednostronnie przez bank w sposób arbitralny. Sąd podkreślił także, że pozwany mógł to czynić w sposób dowolny i niekontrolowany, a powódka, która ponosiła skutki takiego arbitralnego działania banku, nie miała na nie żadnego wpływu. Umowa została uznana przez sąd za nieważną.

Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego zawartej w 2005r. Warto podkreślić również tempo rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji. Wyrok zapadł dokładnie po czterech miesiącach od czasu wydania w sprawie wyroku nieprawomocnego.