Dnia 18 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2022r. w sprawie sygn. akt I C 870/20 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok frankowy – BNP Paribas Bank Polska S.A.

Tym samym prawomocny staje się wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy mocą którego Sąd:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu  zawartej między powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. , którego następcą prawnym jest pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A.;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 199.148,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.