Dnia 20 stycznia 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu sygn. I C 240/22 jest prawomocny. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 74.281,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu zawartej między powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 14.534 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.