Nasza kancelaria otrzymała dwa prawomocne wyroki w sprawach frankowych przeciwko Bankowi Millennium S.A. wydane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy.

Wyrok z dnia 27.10.2021 r. o sygn. IX Ca 1083/21

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelacje pozwanego i powoda oraz zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego. Tym samym podtrzymał wyrok pierwszej instancji (sygn. akt I C 463/20) wydany w dniu 18 czerwca 2021r., w którym Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powoda 61.835,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do 17 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego na rzecz powoda 6.498,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty i nakazał zwrócić powodowi 2.418,25 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki.

Wyrok z dnia 03.11.2021r. o sygn. IX Ca 962/21

Zgodnie z treścią wyroku Sąd zmienił wyrok I instancji poprzez uchylenie oddalenia powództwa ewentualnego, oddalił apelację powodów w pozostałym zakresie, oddalił apelację pozwanego w całości, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.500 zł tytułem kosztów postępowania w II instancji wraz z odsetkami ustawowymi tytułem opóźnienia od dnia uprawomocnienia rozstrzygnięcia do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpatrując sprawę w pierwszej instancji wydał wyrok następującej treści (sygn. I C 1661/20): zasądził na rzecz powodów kwotę 44.117,80 zł wraz  z odsetkami za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oddalając powództwo w pozostałym zakresie, zasądził na rzecz powodów kwotę 7.134,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty oraz w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok zaoczny wydany pierwotnie w sprawie.

Zdaniem Sądu umowa może nadal być utrzymana w mocy prawnej po usunięciu abuzywnego mechanizmu indeksacji. Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy.