Dnia 14 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok prawomocny w sprawie frankowej przeciwko  PKO BP S.A.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2023 r. sygn. akt XV C 2638/22. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

  • ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu mieszkaniowego z 2005 roku;
  • zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 115.096,64 zł oraz kwotę 60.791,94 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od obu powyższych kwot od dnia 15 lutego 2023 roku do dnia zapłaty;
  • oddalił powództwo o odsetki w pozostałym zakresie;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.456,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.