Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny dnia 14. Września 2022r. wydał wyrok prawomocny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz każdego z powodów od Banku BPH S.A. koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4050 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. I C 1184/21 zgodnie z którym Sąd:

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu  zawartej w 2005 r. między powodami a pozwanym;

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 114.702,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 07.11.2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że koszty postępowania w całości ponosi pozwany – szczegółowe wyliczenie kosztów Sąd pozostawił referendarzowi sądowemu.

Zdaniem Sądu umowa jest nieważna. Sąd zastosował do wzajemnych rozliczeń teorię dwóch kondykcji.