Dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 listopada 2022 r. sygn. akt I C 2526/21  zmienił zaskarżony wyrok w punktach II. (drugim) i III. (trzecim) o tyle tylko, że odsetki ustawowe za opóźnienie od zasądzonych w nich kwot zasądził od dnia 22 grudnia 2021 r. , zaś w pozostałym zakresie powództwo co do odsetek ustawowych za opóźnienie oddalił; oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Frankowicze – wyrok mBank

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu z 2008 roku;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 136.630,88 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 2,98 franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.