Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny dnia 08.12.2022r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 1776/21, w którym oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.


Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym (sygn. I C 516/21) wydanym w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny:
  
– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami a pozwanym mBankiem S.A.  (następcą prawnym BRE Bank S.A.) jest nieważna w całości;
– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 291.668,55 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 01.07.2020 roku do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew do Sądu skierowano dnia 31.03.2021 r.