Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w dniu 19 maja 202r. wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyroku w ten tylko sposób, że zasądził odsetki od kwot 35.708,30 PLN i 45,688,86 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia  26.03.2021 do dnia zapłaty i oddalił w pozostałej części roszczenie co do odsetek, zmienił wyrok co do zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego z kwoty 11834 zł do kwoty 6434 zł, oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok sygn. I C 740/20, mocą którego Sąd:

  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwoty 35 708,30 zł i 45 688,76 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 29.01.2020,
  •  ustalił, że stosunek prawny kredytu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. nie istnieje z powodu nieważności,
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.