Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Sygn. II C 344/20

W dniu 21 grudnia 2021 r. zapadł wyrok w którym Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział II Cywilny

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 82.983,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2020r. do dnia zapłaty oraz kwotę 62.558,38 CHF wraz  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2020r. do dnia zapłaty;
– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w d 2008 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. – z uwagi na nieważność tej umowy;
– zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd w wyroku zastosował teorię dwóch kondykcji.

Sygn. I C 90/21

W dniu 10 grudnia 2021 r. zapadł wyrok w którym Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny:

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 99.491,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30.07.2020 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. I C 2927/20

W dniu 10 grudnia 2021 r. zapadł wyrok w którym Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 85 966,55 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 26 lipca 2020 r. oraz kwotę 54 835,25 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 26 lipca 2020 r.;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt łączącej strony;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817,00 zł.

Wyroki nie są prawomocne.