Dnia 30.12.2022r.  Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny wydał prawomocny korzystny dla kredytobiorcy wyrok w sprawie frankowej. Mocą wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 4.050 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. I C 375/21. Zgodnie z wyrokiem Sąd I instancji:

– stwierdził, że umowa kredytu z 2006 roku łącząca powoda oraz pozwanego jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 75.293,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany bank, przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.