Dnia 20 lutego br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8.100 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn. I C 1108/21 zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty: 69.100,42 zł i 31.264,74 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 25.06.2021 do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008r.;

 – w pozostałej części powództwo główne oddalił;

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.