Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Frankowicze – Wyroki Raiffeisen

Sygn. Akt I ACa 1404/21

Dnia 27 maja 2022 r. na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt I C 1415/20 Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten tylko sposób, że ustawowe odsetki za opóźnienie od całej kwoty 106.227,33 zł zasądził od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty, oddalając dalej idące roszczenie o odsetki ustawowe za opóźnienie;

– oddalił apelację w pozostałej części;

– zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów solidarnie kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie, oprócz zasądzenia wyżej wskazanej kwoty od pozwanego na rzecz powodów, ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A., będącym poprzednikiem prawnym pozwanego. Do rozliczeń sąd przyjął teorię dwóch kondykcji. Sąd zasądził na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 8.100zł.

Pomoc-frankowiczom

Sygn. Akt I ACa 1612/21

Dnia 17 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 października 2021 r., sygn. akt I C 97/21 wydał wyrok prawomocny.

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

– ustalił nieważność umowy zawartej w  2008 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias SA;

 – zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 55.420,24 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 października 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 51.501,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 października 2020 r. do dnia zapłaty; z tym, że ustalił, iż Raiffeisen Bank International AG przysługuje prawo zatrzymania kwoty 300.000 zł z tytułu udzielonego kredytu, opisanego w punkcie 1 wyroku, dopóki powódka nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.;

– oddalił apelację powódki w pozostałej części i w całości apelację strony pozwanej;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W I instancji Sąd wydał wyrok w którym ustalił nieważność oraz zasądził kwotę w oparciu o teorię salda. Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu I Instancji i wydał wyrok zasądzając pełne kwoty przedstawione przez nas w pozwie w oparciu o teorię dwóch kondykcji.