W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19. Dlaczego jest on istotny dla Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Co wynika z wyroku TSUE?

Sprawa dotyczy umów kredytu hipotecznego denominowanego zawartych w 2008 i 2009r. z BNP Paribas Personal Finance, które były rozpatrywane przez sądy w Paryżu. Sądy te napotkały się z trudnościami w zakresie jednoznacznego orzecznictwa w tego typu sprawach, czego następstwem było skierowanie licznych zapytań do TSUE. W odpowiedzi na zadane pytania Trybunał Sprawiedliwości wskazał że:

Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego  w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku.

Informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące  istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

Dzisiejsze orzeczenie to kolejne wytyczne dla sądów rozpatrujących sprawy frankowe wskazujące jednoznacznie, na to że prawo stoi po stronie konsumenta.

Więcej informacji tutaj.