Dnia 31 maja 2022r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie na skutek apelacji pozwanego BNP Paribas S.A. wydał wyrok prawomocny w sprawie o sygn. I ACa 1023/21.

Na mocy wyroku Sąd II instancji:

– oddalił apelację pozwanego, 

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 16.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9.11.2021r. o sygn. I C 243/21 unieważniający umowę kredytu zgodnie z teorią dwóch kondykcji i zasądzający na rzecz powodów kwoty 275.129,42 zł i 153.82,51 CHF oraz kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.