Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sąd podzielił stanowisko sądu I instancji (wyrok o Sygn. l C 131/2O) ustalający, że umowa jest nieważna. Na skutek apelacji pozwanego został uwzględniony jedynie zarzut zatrzymania.

Tym samym prawomocny jest wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę 80.612,01 zł i ustalający nieważność umowy kredytu. Dodatkowo sąd drugiej instancji zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić, że wyrok prawomocny zapadł już po pięciu miesiącach od otrzymania w sprawie wyroku pierwszej instancji!