W dniu 29 czerwca 2022 r. na skutek apelacji pozwanego BNP Paribas S.A. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: I C 233/21). Zgodnie z wyrokiem sąd:

– uznał, że umowa kredytu jest nieważna,
_ zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137.745,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem opóźnienia od dnia 26 września 2020 r. do dnia zapłaty, – zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.