W dniu 30.06.2022r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1202/21 Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji (Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 15.06.2022, sygn. akt XII C 438/20) mocą którego sąd:
– zasądził od pozwanego kwotę 79.960,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5.05.2020r.
– oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
– zasadził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.017 zł tytułem poniesionych kosztów procesu,
– zwrócił powodowi kwotę 1.400 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej przez powoda na opinię biegłego.

Sąd uznał, że umowa może pozostać w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów niedozwolonych (tzw. odfrankowienie umowy). Sprawa obejmowała również zwrot z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.