W dniu 07.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, IV Wydział Cywilny Odwoławczy ogłosił wyrok w sprawie IV Ca 1003/21 w którym oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził na rzecz powodów kwotę 2.700 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok Sądu I instancji z dnia 19.07.2021 r. został wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym (sygn.. akt: I C 767/20). Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił, że sporna umowa kredytowa jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 33.371,68 zł;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 33.371,68 zł;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.908,00 zł tytułem kosztów procesu.

W uzasadnieniu sąd I instancji wskazał, iż kredyt od początku obowiązywania umowy był kredytem złotowym. Kredytobiorcy nie mieli możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF. Nawet po wejściu w życie tzw. ustawy antyspreadowej w 2011r. pozwalającej na regulowanie przez kredytobiorców zadłużenia w walucie obcej, zawarta umowa w dalszym ciągu pozostawała wadliwa i zawierała zapisy abuzywne.

Zdaniem sądu zawarcie umowy kredytu denominowanego i wprowadzenie do umowy waluty obcej występowało jedynie „na papierze” – w rzeczywistości wszystkie transakcje związane z realizacją umowy były ewidencjonowane w walucie polskiej.