Dnia 18 października 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2022r., sygn. akt I C 67/21, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty w kwocie 4.050 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się do dnia zapłaty.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 82.141,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 19 stycznia 2022 r., z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 82.141,50 zł albo zabezpieczenie roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego, wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2006 r.,

– oddalił powództwo główne w pozostałej części,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.468 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.