Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Wyrok przeciwko Deutsche Bank

 W dniu 17.01.2022 r. zapadł wyrok w II instancji przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.  o sygn. I ACa 136/21 wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział I Cywilny.

Sąd oddalił apelację Pozwanego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania i zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda koszty zastępstwa procesowego przed Sądem II Instancji w wysokości 4.050,00 zł.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 18.12.2020r. (sygn. Akt I C 253/20) zasądził na rzecz powoda kwotę 111.141,70 zł z tytułu nieważności umowy  oraz 7008 zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana z Getin Noble Bank

W dniu 14.01.2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok o sygn. II Ca 1035/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w którym sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 2.700,00 zł.

Tym samym prawomocny staje się wyrok z dnia 8.09.2020 r. (sygn. akt I C 204/20) wydany przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Wydział Cywilny zasądzający na rzecz Powoda kwotę 51.029,30 zł oraz 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.