W dniu 24.06.2022 r. zapadły dwa prawomocne wyroki przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) 

V ACa 206/22

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w przedmiotowej sprawie oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. 

Dnia 30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny mocą wyroku o sygn. I C 667/20 zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG łącznie na rzecz powodów kwotę 95.496,89 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 4 lutego 2020 r do dnia zapłaty oraz kwotę 6.434 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

I ACa 762/21

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dnia 22 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny mocą wyroku o sygn. I C 376/20 zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie kwotę 46.679 zł i kwotę 41.198 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 września 2019 r. do dnia zapłaty;  ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. oraz zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki są prawomocne.