Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek jednej ze stron w sprawie C-520-21, przystąpił do postępowania dotyczącego kwestii dochodzenia dodatkowych roszczeń w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze – Stanowisko RPO

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich kwestią najbardziej istotną do rozstrzygnięcia w zakresie umów kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej jest obecnie rozstrzygnięcie czy stronom po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej przysługuje prawo do żądania roszczeń. Chodzi oczywiście o żądanie dodatkowych opłat, poza zwrotem świadczonych wzajemnie kwot oraz odsetek ustawowych z opóźnienie, wynikających z przepisów prawa krajowego.

Niejasności dotyczą obu stron postępowania, zarówno banków jak i kredytobiorców. Stanowisko RPO jest po raz kolejny prokonsumenckie. Przypuszcza, że Trybunał Sprawiedliwości wypowie się w podobnym tonie. TSUE niejednokrotnie wypowiadał się w sprawie Frankowiczów, wskazując za każdym razem, że ochrona wynikająca z treści dyrektywy unijnej 93/13 przysługuje w szczególności kredytobiorcom, jako konsumentom i jednocześnie słabszym uczestnikom rynku.

Oczekiwanie na Uchwałę TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do tej pory nie wydał jednoznacznego stanowiska w zakresie żądania opłat za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku uznania przez sąd umowy za nieważną.

Sąd Najwyższy powołując się na wyrok z 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 382/18) wskazał natomiast, że jego zdaniem TSUE nie wyklucza takiej możliwości.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednak zupełnie odmienne.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.