Dnia 19 maja 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021r., sygn. akt I C 1364/20, Sąd II instancji:

– oddalił apelację pozwanego,

– zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu I instancji, w którym ustalono nieważność umowy kredytowej zawartej z poprzednikiem prawnym pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. w lipcu 2008r. Mocą wyroku Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 12.282,49 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 27.649,54 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził także od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska sądu I instancji co do bezzasadności zarzutu potrącenia i zatrzymania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie są one co do zasady dopuszczalne, ale powinny być składane w sposób poprzedzający czynności wywołujące skutki materialno-prawne, wówczas mogłyby być skuteczne procesowo.