Dnia 14 grudnia 2021r. otrzymaliśmy prawomocny wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2021r. sygn. akt I C 1710/20, Sąd II instancji oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 8.100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Zdaniem sądu w świetle ugruntowanego orzecznictwa w sprawach frankowych zgodzić się należy z sądem I instancji co do nieważności umowy. Zgodnie z treścią wyroku sądu I instancji na rzecz powodów zasądzono kwotę 315.997,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.