W dniu 28.05.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie frankowej o sygn. I C 1185/20/6 zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok.

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104 565, 93 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 03.03.2020 r. do dnia zapłaty, kwotę 22.343,88 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19.06.2020 r. oraz kwotę 1 136, 60 zł;

-ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w sierpniu 2008 r;

– obciążył w całości pozwanego kosztami procesu i z tego tytułu zasądził na rzecz powoda 6. 417 zł.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Wyrok nie jest prawomocny.