Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz przyjął prokonsumencie stanowisko w kwestii spraw frankowych. Jak orzeczenie Trybunału w sprawie o syg. C-139/22 wpłynie na losy Frankowiczów i co dalej z kredytami frankowymi?

TSUE orzekł w ważnej dla Frankowiczów sprawie

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w następujących kwestiach:

  • Pierwsze pytanie, które zostało postawione, dotyczyło tego, czy wpis warunku umownego do krajowego rejestru klauzul nieuczciwych prowadzonego przez UOKiK jest wystarczający do stwierdzenia, że w przypadku indywidualnej sprawy konsumenta ten sam warunek jest nieuczciwy i z tego powodu powinien być automatycznie usunięty z umowy.
  • Drugie pytanie, które zostało skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczyło kwestii, czy nieuczciwy warunek umowny przestaje być niezgodny z prawem, jeśli zgodnie z umową konsument ma możliwość wyboru innego alternatywnego warunku umownego, który jest zgodny z prawem.
  • Następne pytanie dotyczyło definicji konsumenta, a zwłaszcza tego, jakie znaczenie mają indywidualne cechy konsumenta w konkretnym przypadku, takie jak jego wykształcenie, wiedza i doświadczenie życiowe w danej dziedzinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał także wyrazić opinię na temat możliwości różnicowania sytuacji między kredytobiorcami, tak że wobec jednego z nich umowa stałaby się nieważna, a drugi z nich pozostałby zobowiązany do dalszego wykonywania tej umowy.

Sprawiedliwość po stronie Frankowiczów

W sposób jednoznaczny TSUE wyraził swoje stanowisko na korzyść interpretacji dyrektywy sprzyjającej konsumentom, dając jasny sygnał sądom krajowym, że każda klauzula umieszczona w rejestrze klauzul niedozwolonych i użyta w umowie z konsumentem powinna być uważana za niedozwoloną bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu dowodowego w tej kwestii.

Tomasz Zaremba

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

W odniesieniu do drugiego pytania, radca podkreśla,  że TSUE jednoznacznie zaznaczył, że interpretacja dyrektywy 93/13 nie dopuszcza możliwości naprawienia niedozwolonych postanowień poprzez umożliwienie konsumentowi wyboru między niesprawiedliwym a sprawiedliwym warunkiem. Kluczowym aspektem jest to, że warunek niesprawiedliwy automatycznie uważa się za nieważny na mocy prawa. Co więcej zaznacza, że zgadzając się w pełni z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, można stwierdzić, że inne interpretacje w tej sprawie mogłyby skutkować niejawnym akceptowaniem używania niedozwolonych klauzul w umowach. W efekcie ograniczyłoby to ochronę strony słabszej w tym kontekście prawnym, czyli konsumenta.

FRANKOWICZE WYROK TSUE

W do trzeciego pytania skierowanego do TSUE, komentarza udziela Radca Prawny Wojciech Bochenek tłumacząc, że:

TSUE jednoznacznie odpowiedział, iż każdy z konsumentów ma prawo do równej ochrony niezależnie od indywidualnej charakterystyki. Przedsiębiorca ma obowiązek informowania każdego konsumenta o istotnych cechach umowy i ryzykach z nią związanych, a treść klauzul umownych powinna być zawsze sformułowana jasnym i zrozumiałym językiem.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Radca podkreśla również, że odpowiedź na to konkretne pytanie jest wyjątkowo ważne, ponieważ prawidłowo przekreśla prawo przedsiębiorcy do subiektywnego podejścia, komu należy się pełna informacja dotycząca produktu bankowemu, a komu nie, ze względu na „większą wiedzę ekonomiczną”.

Więcej informacji na stronie: www.biznes.pap.pl