Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadał bieg dwóm sprawom frankowym przeciwko mBank S.A. skierowanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia.

TSUE C-139/22 i C-140/22

Pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału (sprawy o sygn. C-139/22 i C-140/22) poruszają takie kwestie jak przedawnienie roszczeń, bezumowne korzystanie z kapitału oraz obowiązek informacyjny banku odnośnie ryzyka walutowego. Warszawski sąd pyta także o konsekwencje wpisu do rejestru klauzul abuzywnych. Co istotne, w przypadku sprawy o sygn. C-139/22 nasza kancelaria jest pełnomocnikiem głównym prowadzącym sprawę. Ponadto, bierzemy czynny udział przy opracowywaniu sprawy o sygn. C-140/22.

TSUE powinien także odnieść się do możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku gdy kredyt był od początku obowiązywania umowy spłacany w walucie obcej oraz czy wiedza na temat produktów finansowych (chodzi o wykształcenie lub zawód kredytobiorcy) jest przesłanką uniemożliwiającą skuteczne podważenie umowy w sądzie.

Do problematycznych zagadnień ustosunkuje się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zanim jednak wyda ostateczne stanowisko, w sprawie wypowiedzą się następujące organy: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

Czego boją się banki?

Banki obawiają się, że stanowisko TSUE kolejny raz okaże prokonsumenckie. To będzie oznaczało ogromne straty finansowe dla całego sektora. Zdaniem banków, także stanowisko KPRM prawdopodobnie będzie dla kredytobiorców sprzyjające.

W ocenie sektora bankowego, podobnie jak w przypadku sprawy o sygn. C-520/21, KPRM przypuszczalnie weźmie pod uwagę szczególnie głos instytucji wspierających kredytobiorców, tj. Ministerstwa Sprawiedliwości, UOKiK oraz Rzecznika Finansowego.

Już teraz udało się dotrzeć do opinii niektórych organów, które deklarują podtrzymanie wcześniejszej argumentacji opowiadającej się jednoznacznie po stronie kredytobiorców (konsumentów).

Ministerstwo Sprawiedliwości nie pozostawia bankowcom złudzeń – niezmiennie stoi na straży ochrony praw konsumentów i konsekwentnie prezentuje stanowisko szczególnie sprzyjające kredytobiorcom.

Jak pokazuje doświadczenie, stanowisko Ministerstwa Finansów czy Komisji Nadzoru Finansowego mogące dawać bankom nadzieję na pozytywny dla nich finał sprawy, w tym zakresie nie wpływa istotnie na ostateczne stanowisko polskiego rządu.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na Businessinsider.com