Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny 27 czerwca br. zmienił zaskarżony wyrok częściowo w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie licząc je od 13 kwietnia 2022 r. Ponadto Sąd II instancji oddalił apelację banku w pozostałej części i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa apelacyjnego.  

Wyrok CHF – Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku sygn. III C 864/21:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu  z 2006 r. zawartej między powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego Deutsche Bank PBC S.A. ;
  • zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 121.065,83 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  • zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 1000 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  • oddalił powództwo w pozostałej części (w zakresie wniosku o zasądzenie kosztów zastępstwa w podwójnej wysokości).