Dnia 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 2700zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok frankowy mBank

Tym samym prawomocny jest wyrok sygn. III C 47/20 Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny w którym Sąd:

 

  • zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 66.914,45zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 września 2019 roku do dnia zapłaty;
  • ustalił nieistnienie pomiędzy powódką a mBank S.A. stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej przez strony w 2006 roku;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.657zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;
  • nakazał wypłacić na rzecz powódki z funduszy Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi kwotę 245,17 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki;
  • nakazał wypłacić na rzecz mBank S.A. z funduszy Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi kwotę 245,17 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki.