Dnia 16.09.2021r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 67.816,53 zł oraz kwotę 24.667,20 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.06.2020r. do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami w 2008r.

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych. Wyrok jest nieprawomocny.