Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 marca 2023r. oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz powódki kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Tym samym prawomocny staje się wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 25 października 2022 r., sygn. I C 856/22, zgodnie z którym Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z 2008 r., zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. a powódką;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 317 268,76 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi do kwoty 314 258,41 zł od dnia 22 marca 2022 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 3010,35 zł od dnia 19 maja 2022 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.