W dniu 14 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt II C 766/20.

Sąd zasądził:

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.155,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2019 r.,

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.641,45 zł tytułem kosztów postępowania i zarządził zwrot niewykorzystanej części zaliczki w wysokości 1.815 zł na rzecz powoda.

Sąd uznał, że zarówno klauzula wprowadzająca ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jak i waloryzacyjna były abuzywne i podlegają usunięciu z umowy, która może trwać dalej.

W ocenie sądu klauzule zawarte w umowie są niedozwolone, gdyż naruszały rażąco interes konsumenta oraz w efekcie pozwalały bankowi bez ograniczeń ustalać kurs walut, nie wskazując obiektywnych kryteriów, na jakich się opiera.

Wyrok nie jest prawomocny.