Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea Bank Polska S.A.) o sygn. I C 573/20 wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 68.863,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1.05.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że bank miał pełną dowolność w zakresie ustalania kursu CHF co musiało skutkować ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Ponadto podkreślił, że kurs ten był ustalany jednostronnie a mechanizm przeliczeniowy nie został kredytobiorcom jednoznacznie przedstawiony, ani w trakcie podpisywania umowy ani podczas jej trwania.

Wyrok jest nieprawomocny.