W dniu 24.09.2021, zapadł wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, w którym sąd:


ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami nie istnieje;


-zasądził na rzecz powodów kwotę 158.661 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

-oddalił powództwo w zakresie odsetek za wcześniejszy okres;


– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej. Zapisy umowne zdaniem sądu są abuzywne, pomimo, że wypłata środków nastąpiła według kursu kupna z tabeli banku, a spłata według kursu średniego NBP. Niemniej Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku o sygn. I ACa 685/20 z dnia 16.06.21 r. stoi na stanowisku, iż skoro chociażby wypłata była według mierników nieobiektywnych, to należy wskazać na abuzywność zapisów.

Wyrok został ogłoszony już po jednym terminie rozprawy.