Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystne wyroki dla Frankowiczów w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. akt I C 1844/20 oraz o sygn. I C 665/20.

Wyrok o sygn. I C 1844/20

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej w dniu 27.07.2021r. na mocy wyroku o sygn. I C 1844/20 zasądził od od pozwanego na rzecz powodów kwotę 83.100,36 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28.05.2020 oraz kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sądzie pierwszej instancji zapadł po ośmiu miesiącach od momentu złożenia pozwu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że ze względu na zawarte klauzule abuzywne umowa jest nieważna od samego początku.

Wyrok o sygn. I C 665/20

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 28.07.2021r. na mocy wyroku o sygn. I C 665/20 zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 57 918, 15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 9 714, 25 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami. Sąd uwzględnił roszczenie główne wskazując jednocześnie na brak przesłanek do stwierdzenia nieważności umowy.

Wyroki nie są prawomocne.