Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 1.03.2021r. ogłosił wyrok w sprawie p-ko Bank Millennium S.A.

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 36 198,51zł wraz z odsetkami ustawowymi,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 6 708zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi.

Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego, zaciągniętego w 2008r.

W przedmiotowej sprawie sąd stwierdził, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie nie została sformułowana w sposób jednoznaczny. Wskazał jednocześnie, że na podstawie zapisów umownych nie dało się oszacować kwoty, którą strona powodowa miała spłacić. W ocenie sądu, niniejsze postanowienia należało uznać za abuzywne.

Wyrok nie jest prawomocny