Dnia 20 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie frankowej sygn. I ACa 629/22 przeciwko PKO BP S.A.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok tylko o tyle, że ustawowe odsetki za opóźnienie zasądził od dnia 13 lipca 2022 r.; oddalił apelację w pozostałej części i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

PKO BP S.A. – Wyroki frankowe

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 21 lipca 2022 r., sygn. akt I C 172/22 zgodnie z którym Sąd:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu z 2008r.  zawartej między powodami, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu,
  •  zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 208.376,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 października 2021 roku do dnia zapłaty,
  •  zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 16.017 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.